Tổng Đề Truyện Kiều

Tác giả:

Nhất trụy yên hoa thập ngũ niên
Du du vận sự chí kim truyền
Minh tuy khả lãnh tình trung tại
Thân túng kham bi hiếu dĩ tuyền
Tảo ngộ phù sinh y đoạn ngạnh
Chỉ tương u oán ngũ băng huyền
Tiền đường thượng hữu tu lai kiếp
Kim xuyến hương thoa chứng cựu duyên

—–

Lạc bước giang hồ trải mấy niên
Thê thương vận sự sử xanh truyền
Thề tuy dang dở tình chung thủy
Thân dẫu lênh đênh hiếu vẹn tuyền
Bạc mệnh cầm cung ai oán bấy
Phù sinh một kiếp đoạn trường riêng
Tiền đường trắng nợ chờ lai kiếp
Thoa xuyến hương còn ngát cựu duyên

Bùi Giáng dịch

Trích Thơ Vịnh Kiều
Nguyễn văn Y sưu tập
Lạc Việt xuất bản, Sài Gòn 1973

Thảo luận cho bài: "Tổng Đề Truyện Kiều"