Tống Duy Tân (?-1892)

Tác giả:

Vốn là lãnh tụ phong trào Cần Vương kháng Pháp ở Thanh Hóa, quê làng Bồng Trung, phủ Quảng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Trung Phần). Ông cùng với Đinh Công Tráng thành lập chiến khu Ba Đình làm căn cứ.

Sau khi thành Ba Đình bị hạ vào nằm 1887, ông chạy ra Bắc. Đến năm 1889, ông lại trở về Thanh Hóa lãnh đạo cuộc kháng chiến tại vùng Nông Cống. Hơn một năm, thế lực tan rả, quân kháng chiến bi. Pháp tiêu diệt, ông bị bắt và hành hình tại Thanh Hóa ngày mùng 3 tháng 9 năm 1892.

Thảo luận cho bài: "Tống Duy Tân (?-1892)"