Trả

Tác giả:

Trả sóng cho sông, bờ còn vệt chảy

trả hoa cho cây, nụ dưới gốc nằm

trả đợi cho ta, em còn bương chải

trả nắng cho mùa, mây ngã mù sương

trả mỗi tin yêu thánh thiện môi cười

áo lụa Hà Đông trắng ngân nga mãi

trả hàng me xanh chiều nghiêng gió vội

nẻo ấy xa người mất dấu hè xưa

trả con mắt xa

trả màu tóc sáng

trả bờ vai mỏng

mùa vàng trôi nhanh

ừ – đôi bàn chân

trả con phố hẹp

ngày tàn trả nốt

chiều trong mắt xưa

trả một lần đưa

nợ em lần đón

trả ngun ngút hận

tan vào mây êm

đã trả vạn lần

bàn tay ai nhận?

đổ vào hư vô….

Thảo luận cho bài: "Trả"