Trả Chuyện Nợ Nần

Tác giả:

Hồn tôi
làm đĩ mười phương
Bước chân lỡ
dại
thành vương bụi trần
Đớn đau đời
hiểu một phần:
Kể như trả chuyện nợ nần kiếp xưa

Trời làm nắng
còn làm mưa!
Thiếu đâu muối mặn, dẫu thừa đắng cay
Trước sau còn chút rủi may …

– Đăng lại với sự đồng ý của Thư Viện Việt Nam –

Thảo luận cho bài: "Trả Chuyện Nợ Nần"