Trả Lễ

Tác giả:

Chơi vơi một thoáng ngậm ngùi
vừa cười rồi lại bằng mười nhớ thêm
đêm nằm nhắm mắt tìm quên
sáng ra tỉnh dậy vẫn nguyên vẹn mình

Thảo luận cho bài: "Trả Lễ"