Trả lời người rao bán thơ (tự hoạ)

Tác giả:

Mặc người trau chuốt, mặc người mua
Ai bảo chanh chua, khế chẳng chua
Mắt cá, hạt châu nên lựa lọc
Miệng lằn, lưỡi mối khá thêu thùa
Trống qua cửa Sấm qua đâu nổi
(…)
Đàn gảy tai trâu, tay móng nhọn
Mạt cưa mướp đắng thủa nào thua.
Nguồn:
1. Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994
2. Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995

Thảo luận cho bài: "Trả lời người rao bán thơ (tự hoạ)"