Trả tên

Tác giả:

Lỡ nhặt tên ai lòng đường Láng Hạ
Rơi giấy tờ
muộn quá mục “Nhắn tin”
Nhà số hỏi biết đâu mà hẹn trả…

Tình xa tha phận lạ ngả thân tìm

Thảo luận cho bài: "Trả tên"