Trả

Tác giả:

Trả hẻm vắng một cây si
Trả đường phố cái đuôi lỳ theo em
Trả thời gian những thâu đêm
Trả tôi những lúc nằm im chịu đòn
Trả ai cái chuyện vuông tròn
Trả em cái thuở em còn yêu tôi .

Thảo luận cho bài: "Trả"