Trách giăng già

Tác giả:

Một mối tơ tình khéo cợt ta
Cợt ta chi mãi hỡi giăng già
Giăng già sao chẳng xe duyên thắm
Duyên thắm hay còn gỡ chửa ra?
(khoảng 1917)

Nguồn: Tú Mỡ toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 1996

Thảo luận cho bài: "Trách giăng già"