Trách trời hạn bài 2

Tác giả:

Hạn mãi trời toan giết chúng con,
Mấy lâu mong nước, nước đâu còn!
May chi cô cóc chưa khan tiếng,
Tội quá thân lươn dám quản bùn.
Khô quá đồng vàng trên sáu thẻ,
Rồi đây giá gạo dưới ba lon.
Nếu ông cứ hạn này mãi mãi,
Dốc cả sông mà chảy cả non.


(1937)

Thảo luận cho bài: "Trách trời hạn bài 2"