Trách trời hạn bài 3

Tác giả:

Thần hạn rồi đây đến thế nào?
Mỡ dầu trăm họ rẻ hơn bèo.
Nam phương hoá đức càng dong tới,
Đông để xuân phong lựa dịp vào.
Mây luống bồi hồi rồng dưới giếng,
Lửa e chan chứa cá trong ao.
Nếu hi sinh lão mà mưa tới,
Chi chút thân già dám tiếc sao?
(1937)

Thảo luận cho bài: "Trách trời hạn bài 3"