Trải khắp đường đời

Tác giả:

Độc tại dị hương vi dị khách,
Chốn thị thành kinh lịch đã bao thu.
Sá khen chi những tiếng giang hồ,
Trong bốn bể đều ngô nho phận sự.
Yếu vi thiên hạ kỳ nam tử,
Tu lịch nhân gian vạn lý trình.

Nợ quan hà toan ngoảnh mặt làm thinh,
Còn giận nỗi công danh chưa phỉ chí.
Trời đất sinh ta âu hữu ý,
Khách tài tình nên trải vị gian truân.
Một mai gặp hội phong vân.

 

Độc tại dị hương vi dị khách
Lấy từ bài “Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ” của Vương Duy:

Độc tại dị hương vi dị khách,
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân.
獨在異鄉為異客,
每逢佳節倍思親。
(Một mình nơi quê người làm khách lạ,
Mỗi lần tiết đẹp lại nhớ người thân bội phần.)

Theo “Việt Nam ca trù biên khảo”. Sách “Hoa Dung tiểu lộ” không ghi tác giả là ai.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Trải khắp đường đời"