Trái mù u

Tác giả:

Xuân tự bao giờ
Mà hoa tuổi mở
Xuân tự bao giờ
Mà hoa ngực nở
Cho mùa dạ hương
Để má mấy thương
Để hường mấy nhớ
Mấy vườn liêu trai
Đèn phải hơi ai
Mà đèn đỏ mặt
Nhà ngổn ngang đường
Dây điện nhện vương

Lối sữa lộc măng mẩy nhựa
Trăng tròn thêm trái nhớ mù u

Thảo luận cho bài: "Trái mù u"