Trái Núi

Tác giả:

Núi cao, trái núi thật cao

Không nghe giun dế lao xao điệu hèn
Núi im, trái núi thật im
Không nghe cú rúc, rắn gầm, sói tru
Núi to, trái núi thật to
Một hôm bắt tiếng hư vô gọi mình

Thảo luận cho bài: "Trái Núi"