Trái thu

Tác giả:

Mùa thu về nhẹ nhàng
Như tay ai dịu dàng
Bóc bưởi cho ta ăn
Bưởi không chua không ngọt
Mà vừa ngọt vừa chua.

Thảo luận cho bài: "Trái thu"