Trạm dịch Kim Khê tức sự

Tác giả:

Kỷ xứ bá lao đề hiểu,
Nhất thôn mai tử hoàng thì.
Khổ ức Hoa Dương điếm lý,
Khách tâm sơ kiến lệ chi.

Kim Khê chưa rõ ở đâu.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Trạm dịch Kim Khê tức sự"