Trăm Năm Trong Cõi Người Ta

Tác giả:

Trăm năm trong cõi người ta…

 

Trăm năm trong cõi người ta,
Người ta ai cũng thụt ra, thụt vào.
Lạc hậu như thể nước Lào,
Người ta vẫn cứ thụt vào, thụt ra.
“Văn minh” như thể nước Nga,
Người ta cũng vẫn thụt ra thụt vào.
“Phản động” như thể bọn Tàu,
Người ta cũng cứ thụt vào, thụt ra.
Thế mà chỉ ở nước ta,
Người ta lại cấm thụt ra, thụt vào!

Thảo luận cho bài: "Trăm Năm Trong Cõi Người Ta"