Trầm Tư

Tác giả:

trầm tư

uống rượu
tiêu sầu
thơ hoài
vọng nỗi
buồn đau
phận mình
thân còm
lận đận
vô danh
tình
yêu
chín
biển
mười
kênh
gập gềnh 

Thảo luận cho bài: "Trầm Tư"