Trận đánh

Tác giả:

Em ra đi, anh dọn lòng anh lại
Một mình anh, trận đánh chẳng cân bằng
Một mình anh chống với mùa mưa lũ
Với cả mầu mây trắng, chỉ mình anh.

Thảo luận cho bài: "Trận đánh"