Trần Ngộ Hiên tặng thơ, viết vội hoạ lại

Tác giả:

Tây du kế lộ kỷ do tuần ?
Vạn hộc long nhương viễn xấn xuân.
Qui mộng dĩ tiêu hồng hạnh vũ,
Lữ sầu ninh trước tố y trần.
Khai phàm chuyển giác phong ba tiện,
Xuất hiểm bình khan vũ trụ tân.
Thuỳ hướng Tôn gia truyền diệu bút ?
Đào đầu thiêm tá lãng ngâm nhân.

Thảo luận cho bài: "Trần Ngộ Hiên tặng thơ, viết vội hoạ lại"