TRẮNG

Tác giả:

mẹ ta tro bụi trên sông
xuôi bèo hoa nẻo hư không mẹ về
hiều hoa trắng rợn bốn bề
trần gian thêm một kẻ về mổ côi
từ đây chỗ mẹ ta ngổi
mây như tóc trắng
rối bời
mây qua

DTQ
1992

Thảo luận cho bài: "TRẮNG"