Trăng

Tác giả:

Khép nép chị Hằng chẳng muốn ra

Mười sáu hôm nay, ờ phải mà
Thành phố bây giờ tràn ánh sáng
Ai còn thương nhớ đến cung nga.

Thảo luận cho bài: "Trăng"