trăng cũ

Tác giả:

hỏi tên trăng cũ bao lần

soi qua bốn cõi chín tầng niệm sinh
chân trên bỉ ngạn một mình
con chim xa tổ hàng kinh đọc hoài
đường về rực nắng ô môi
em tên trăng cũ đã rời mái hiên

Thảo luận cho bài: "trăng cũ"