Trăng hoả tuyến

Tác giả:

Tháng trước trăng vùng Yên Tử
Tháng sau giới tuyến vầng trăng
Nay đã vầng trăng trận mạc
Vẫn trong vành vạnh khuôn rằm.

Thảo luận cho bài: "Trăng hoả tuyến"