Trăng lên

Tác giả:

Bên sông vừa ló bóng vàng,
Liễu soi tóc rối,nước tràn gương trong.
Mây ngừng gió chẳng ruổi dong,
Từ từ cảnh vật tắm trong suối ngà.
Chuông chùa đồng vọng xa xa,
Theo làn ánh bạc lọt qua song cài.
Sáng trưng mái ngói nhà ai,
Đôi chim ngỡ buổi ban mai, giật mình.
(Hương xuân, 1943)

Nguồn: Việt Nam thi nhân tiền chiến, Nguyễn Tấn Long và Nguyễn Hữu Trọng, NXB Xuân Thu, 2000

Thảo luận cho bài: "Trăng lên"