Trăng mật

Tác giả:

Trăng mật tàu tình xuyên lục địa
Vé đôi ghế lẻ một đắng ngồi
Còi nuốt lời
Thu bời khói nung vôi.

Thảo luận cho bài: "Trăng mật"