Trăng Mường Luông

Tác giả:

(từ bản ghi tay đtv 08.10.1953)
moderato expressivo
Nhớ Mường Luông
Một đêm sáng trăng mơ màng
Ðoàn trai sánh vai cô nàng
Cùng nhau líu lo trong làng
Vào kỳ hội Bonu
Người dân đang chơi khắp bao lối mòn
Siêm y các cô tung tròn
Ánh trăng rung mình qua suối nỉ non
Ðời thêm mê hồn
Tiếng khàn rộn ràng Mường Luông
Mờ xa từng cặp trai gái
Dưới trăng rừng cùng thề nước non

Thảo luận cho bài: "Trăng Mường Luông"