Trăng Sáng Vườn Chè (Thời Trước)

Tác giả:

Sáng trăng sáng cả vườn chè

Một gian nhà nhỏ
Ði về có nhau
Vì tằm tôi phải chạy dâu
Vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay
Chồng tôi thi đỗ khoa này
Bỏ công kinh sử
Từ ngày lấy tôi
Kẻo không rồi chúng bạn cười
Rằng tôi nhan sắc
Cho người say sưa
Tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa :
Anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng.

Một quan là sáu trăm đồng
Chắt chiu tháng tháng
Cho chồng đi thi
Chồng tôi cỡi ngựa vinh quy
Hai bên có lính hầu đi dẹp đường
Tôi ra đứng tận góc làng
Chồng tôi xuống ngựa
Cả làng ra xem

Ðêm nay mới thật là đêm
Ai đem trăng giải lên trên vườn chè.

Thảo luận cho bài: "Trăng Sáng Vườn Chè (Thời Trước)"