Trăng sổng

Tác giả:

…tam bách dư niên hậu
Nguyễn Du

Mộng vỡ chưa chừa ba trăm năm mộng
Cửa Bạc Bà xuân khoá
sổng tù trăng.

Thảo luận cho bài: "Trăng sổng"