Tranh hoạ đồ

Tác giả:

… như tranh hoạ đồ
(Ca dao)

Đất lành
Nứt xanh
Mới tranh hoạ đồ
Bụi lồ ô câu lấp ló
Trăng nguyên tiêu
xuân tú ụ cỗ rằm

Đây đấy có mời chăng?

Thảo luận cho bài: "Tranh hoạ đồ"