Trào tăng

Tác giả:

Nào nón tu lờ nào mũ thâm
Đi đâu chẳng đội để ong châm
Đầu sư há phải gì bà cốt
Bá ngọ con ong bé cái nhầm
(Bản khắc 1914)

Khảo dị:
– Bản khắc 1922
Tựa: Ong đốt sư
Câu 1: Nào mũ ni nào áo thâm
Câu 3: Đầu sư há phải chi bà cốt

– Bản Xuân Hương thi sao
Tựa: Vịnh ong đốt đầu sư

– Bản Tạp thảo tập
Tựa: Vịnh phong giảo tăng nhân thủ (Vịnh ong đốt đầu sư)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Trào tăng"