Trâu Già

Tác giả:

Một nhắm xương, một nhắm da,

Bao nhiêu cái ách đã từng qua.
Đuôi cùn biếng vẫy Điền-Đơn hỏa,
Tai điếc chi nghe Nịnh-Thích ca.
Sớm dạo nội sằn đi khấp-khởi,
Tối về tử lý thở hê – ha.
Bôi chuông nhớ thuở qua đường hạ,
Ân đội Tề-vương bắt lại tha.

II

Kể từ hội sửu đã sanh ra,
Tai điếc chi nghe Nịnh-Thích ca.
Mấy chốn kỳ-thần ra sức cả,
Đòi nơi bái xã rán thân già.
Rửa tai Vĩnh-thủy nhường ngôi báu,
Cổi ách Đào-lâm biếng gác xa.
Tề-chúa bôi chuông còn chẳng nỡ,
Có đâu khó nhọc với nông-gia

trích Danh Nhân Nước Nhà
(sách quá cũ không đề ghi rõ nxb)

Thảo luận cho bài: "Trâu Già"