Trâu nước bão trời

Tác giả:

Con ôm cổ mẹ biết về đâu?
Đâu cỏ thơm hương ruộng tốt màu?
Mẹ chẳng rời con trong nạn nước,
Tha hồ sóng rẽ luống cày sâu!
Tháng 11-1964

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Thảo luận cho bài: "Trâu nước bão trời"