Trẻ

Tác giả:

Quá đỗi trẻ để hoa hờn nỗi tuổi
Biếng tóc sâu hay nuối thổi bạc sầu.

Thảo luận cho bài: "Trẻ"