Trên chiếu rượu ở nhà ông Tuần Phủ ở Đông Tác

Tác giả:

Cố nhân hữu tửu mạc trù trướng,
Chước chước nguyện quân ẩm vô lượng.
Quân bất kiến:
Hồng hộc cao phi thanh vân thượng,
Huyền hạc độc túc thanh sợn bạng.
Hoàng điểu hoàng điểu quy thực trường,
Do lai bất cảm lưỡng tương kháng.
Cố nhân nỗ lực sự công danh,
Tản nhân quy khứ ngoạ giang thành.
Tương khan bôi tửu tối phân minh.

 

Đông Tác Tuần Phủ là Nguyễn Văn Lý, tự Tuần Phủ, Chí Am, hiệu Đông Khê, Chí Đình, Chí Hiên, quê làng Đông Tác, huyện Thọ Xương (nay thuộc ngoại thành Hà Nội).

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Trên chiếu rượu ở nhà ông Tuần Phủ ở Đông Tác"