Trên đường đến trạm Đào Hoa kỳ 1

Tác giả:

Đào Hoa dịch đạo trung kỳ 1

Tiềm Sơn bát bách lý,
Tây tiếp Sở sơn vân.
Cổ thạch sấu như quỷ,
Tân tùng trường tỷ nhân
Vạn huề nghi thục mạch,
Thập nhật cách phong trần.
Bạch Liên Hà Bắc sơn,
Sơn trung như bất văn.

Dịch nghĩa

Trạm Đào Hoa cách Tiềm Sơn tám trăm dặm, phía tây tiếp liền mây núi Sở. Đá cổ gầy như quỉ, thông non cao bằng người. Vạn khoảng ruộng, dâu lúa đều tốt. Đã mười ngày xa gió bụi, qua dãy Bạch Liên ở Hà Bắc, trong núi vắng lặng như không nghe thấy gì.
Đào Hoa: thuộc tỉnh An Huy 安徽, nơi có đầm Đào Hoa nổi tiếng (xem bài Đào Hoa đàm Lý Thanh Hiên cựu tích).

Thảo luận cho bài: "Trên đường đến trạm Đào Hoa kỳ 1"