Trên đường đi Ninh Bình

Tác giả:

Giang tự mỹ nhân thanh luyện đới,
Sơn như tuý khách bích loa bôi.
Tương khan phong nguyệt câu vô tận,
Chỉ khủng thi ông bất khẳng hồi.

Thảo luận cho bài: "Trên đường đi Ninh Bình"