Trên đường Hoàng Mai

Tác giả:

Hoàng Mai đạo trung

Ngô sơn hành dĩ biến
Sở sơn lai cánh đa
Đáo đắc thanh sơn tận
Kì như bạch phát hà
Hành Nhạc tuyết sơ tễ
Động đình xuân thủy ba
Kế trình tại tam nguyệt
Do cập tường vi hoa

 

Dịch nghĩa

Núi nước Ngô đã đi khắp
Đến nước Sở, núi càng nhiều
Đến được chỗ tận cùng núi xanh
Đầu bạc biết sao bây giờ
Đến Hành Dương, Nhạc Dương, tuyết vừa tạnh
Hồ Động Đình, nước xuân sóng sánh
Tính đường đi, tháng ba về tới
Còn kịp thấy hoa tường vi

 
Hoàng Mai: dãy núi ở huyện Hành Dương 衡陽 tỉnh Hồ Nam.

Thảo luận cho bài: "Trên đường Hoàng Mai"