Trên sông mây tạnh lẫn mây mưa

Tác giả:

Tống khách lai giang thượng,
Ly tình vạn lý vân.
Tình quang khai đạm đạm,
Vũ ý nhưỡng nhân uân.
Hữu nguyện vi lâm thiết,
Vô tâm phách nhứ phân.
Bạch chung la nhất sắc,
Bích nhượng thuỷ tam phân.
Vụ kết thiên tằng hộc,
Hà thư bán bức văn.
Hắc phong xuy dĩ định,
Hồng nhật áo tương huân.
Lưỡng ngạn phù lam tiếp,
Trường thiên thấp ái huân.
Lục ba cương tiễn biệt,
Tao thủ trướng ly quần.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Trên sông mây tạnh lẫn mây mưa"