Trên sông mưa vừa tạnh

Tác giả:

Đạm tảo trường thiên sắc,
Do văn lưu thuỷ thanh.
Phù tây thiên thụ xuất,
Trực bắc chúng phong sinh.

Dịch nghĩa

Trời đất đã lợt dần như quét
Những tiếng nước chảy còn nghe ồ ồ bên tai
Ở bên trời tây rừng đâu mọc ra,
Ngoài phía bắc, núi đâu ùn lên?

Thảo luận cho bài: "Trên sông mưa vừa tạnh"