Trên sông trông về núi Vệ Linh

Tác giả:

Giang biên dao kiến Vệ Linh sơn,
Hồn cách Yên sơn bất dị phan.
Tụ chướng bích du tân vũ tẩy,
Vân y thì nhiễm tịch dương an.
Đương niên kiếm mã tri hà vãng,
Thị xứ khê phong hảo tự nhàn.
Nhật mộ bồi hồi cánh tăng cảm,
Lập Trai nhất phú tại nhân gian.
Núi Vệ Linh tức núi Sóc ở làng Phù Đổng, tương truyền là nơi Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời sau khi dẹp giặc Ân.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Trên sông trông về núi Vệ Linh"