Treo

Tác giả:

Lời xin im tim án tình tuyệt vọng
Treo quái chiều ảo tưởng dẫu hờ yêu.

Thảo luận cho bài: "Treo"