Trêu Tình

Tác giả:

dở hơi, thơ trắng -mất mùa
khi không mà lại đổ thừa… thơ chua
nghịch vần, chữ thiếu chữ thừa
trắng lời rồi lại thêu thùa vô ngôn

Thảo luận cho bài: "Trêu Tình"