Triều

Tác giả:

Áo sánh sóng thương ai
Tà triều Hương tím bãi
Lòng nguồn cơn mưa mãi

Tình động buồn
đò đẩy
sông suông.

Thảo luận cho bài: "Triều"