Trở lại Hà Đông

Tác giả:

Ba năm… trở lại đất Hà Đông
Người cũ: Cô Oanh, má vẫn hồng
Tóc vẫn bỏ lơi, răng vẫn trắng
Vẫn ngồi bên cửa liếc qua song
1942

Thảo luận cho bài: "Trở lại Hà Đông"