Trọ ở Lạc Sơn

Tác giả:

Điều đệ sơn a thập nhất hài,
Hành hành bất đoạn tứ du tai!
Dã yên thuý tảo thiên phong tận,
U giản thanh truyền vạn mộc lai.
Điểu dục biệt nhân phi khứ chuyển,
Hoa năng tống khách lạc thời khai.
Thiếu niên tật tẩu chung hà sự?
Uý lộ man man trước lữ hoài!

Dịch nghĩa

Mười một khúc quanh hẻm núi xa tít tắp,
Đi rồi đi không ngừng nghĩ lan man.
Khói xanh ngắt của đồng nội quét lên cả nghìn ngọn núi,
Tiếng nước chảy của khe ẩn khuất truyền lại từ vạn cây.
Chim muốn xa người vừa bay đi vừa hót,
Hoa như tiễn khách, nở lúc rụng.
Tuổi trẻ chạy nhanh, rốt cuộc được việc gì không?
Sợ đường xa dằng dặc bám chắc nỗi niềm lữ thứ.
Lạc Sơn chưa rõ ở đâu.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Trọ ở Lạc Sơn"