Trở về Quảng Bá

Tác giả:

Vườn cũ trồng ngô. Cỏ lấp sân
Đậu chen che khuất dầy hồng không
Hồn hoa năm ngoái tan chưa dứt
Trở lại phòng em, hương vẫn nồng.

Thảo luận cho bài: "Trở về Quảng Bá"