Trời, biển, hoa, hương

Tác giả:

1. Trời xanh ran lá biếc
Biển choá ngập buồm vàng
Gió thổi miền bất diệt
Mây tạnh đất hồng hoang

2. Mỗi năm hoa về đây
Hoa nói gì với Người?
Lòng đời chắc nặng lắm
Hoa nói hoài không thôi

3. Chim hót vòm xanh hương dậy đất
Hôm nay vũ trụ mở huy hoàng
Đi ra hoa bướm không tin trước
Sực nhớ đêm rồi đã ngủ lang
1942

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

Thảo luận cho bài: "Trời, biển, hoa, hương"