Trời cao Phật hiện

Tác giả:

Trời lưu ly hiện Phật Kim Cương
Mây bạc thân vàng nét tỏ gương
Quạ lửa càng sôi cơn thịnh nộ
Càng in bóng ngọc xuống mười phương.
10-10-1963

Bài thơ này còn được tuyển lại trong tập Bút nở hoa đàm.

Nguồn: Lửa từ bi, Đoàn thanh niên tăng ni xuất bản, Sài Gòn, 1963

Thảo luận cho bài: "Trời cao Phật hiện"