Trời Nổi Cơn Thần

Tác giả:

Trời nổi cơn thần dạy thế nhân
Tim yêu chan chứa xích cho gần
Cuộc đời sấm chớp bao nhiêu tuổi ?!
Chỉ có tâm thành mới vẹn phân

Đạo mầu thật sự ngự trong tim
Chẳng có nơi đâu chẳng phải tìm
Nghiệp dĩ trả bằng tâm hỷ xả
Rộng đón trời trong nghe tiếng chim

Chủ nghĩa chỉ là lý thuyết suông !
Khác chi giả dối cảnh phường tuồng
Cho nhau hạnh phúc lời nhân ái
Bằng cả tìm nồng máu chảy luôn

Nhân duyên đại sự Phật ra đời !
Cứu độ muôn loài ngập biển khơi
Nhân loại mạn si nào đâu biết
Lấy khổ làm vui thích mãi chơi !!!

Thảo luận cho bài: "Trời Nổi Cơn Thần"